Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สำนักการช่าง

w 01
วิสุทธิ์  เสนาภักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
         
  :: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
         
  w 04  w 21  w 23 w 39 
   ปิยะมาศ  หลินหะตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นริสา  กลิ่นทุม
เจ้าพนักงานธุรการ
 มารศรี  งวงช้าง
เจ้าพนักงานธุรการ
 ณฐมณฑ์ อรุณมณี
เจ้าพนักงานธุรการ
   wp 03 wpp 01  wpp 02   wg 02
    อำนาจ  ดวงศรี
ลูกจ้างประจำ
สุวิทย์  จันตา
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
กานต์ณิศภัท  ช่างยา
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
สาคร  ทองไทย
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
     wg 80      
    ธีรพันธุ์  ธนูศรี
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
สโรชา
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
   
  :: ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
           
    w 16 wpp 04    
    ภัสรา  สวัสดิ์กุล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
จันทราศรี  สาระชาติ
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
ชนนิกานต์ เอิบสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
 
  ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
   w 07
รัชต์สุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
:: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
         
   w 05  w 22    
  สุดารัตน์  แก้วกลึงกลม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รัชวรรณ  คำทวี
เจ้าพนักงานธุรการ
   
     wp 14  wpp 45    
    รินทร์ลภัส  ศรชัยศรินญา
ลูกจ้างประจำ
ฉัตรสุดา  สังวงศ์
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
   
    :: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
           
     w 12 w 32     
     รุ่งณภา  จันทร์เกษ
หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พิชิต  เดชะทะสอน
นายช่างโยธา
   
     wg 03  wg 04    
      ภาสุนนท์  ศรีบุระ
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
ปิยรัตน์  ศรีจำปา
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง 
   
  :: ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
           
     w 45      
    ทักษิณ ก้อนศิล
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
     
    :: งานวิศวกรรมโยธา      
           
    w 30   w 25  w 26  w 40
     ปัญญา  ทองสรร
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา
 ประสิทธิ์  สิทธิคุณ
วิศวกรโยธา
 วัฒนา  สมลา
วิศวกรโยธา
สันติศักดิ์  แสวงทรัพย์
วิศวกรโยธา 
     wg 88  wpp 42 wpp 25  wpp 24 
     ภาณุวัฒน์  ทาคำ
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
 ตฤณ  สิทธิโชค
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
 ศานิต  ทองกลม
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
 วุฒิพงษ์  ทองงอก
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
     wg 06  wg 07    wpp 48
      เชิดชัย  เกษแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
 ทรัพย์ทวี  จันทร์เกษ
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
สุรศักดิ์  นามพิทักษ์
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง 
เชษฐภัทร ไชยโยธา
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
           
    ภวรัญชน์ ศรีใส
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
     
    :: งานสถาปัตยกรรม      
    w 31 w 17 w 33 w 42 
    วิษณุ  สุระชัย
วิศวกรโยธา
ธวัฒน์  กูลเกื้อ
นายช่างเขียนแบบ
ศิริพงศ์  ศรีพร
นายช่างโยธา
 ณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง
สถาปนิกปฏิบัติการ
    w 44    wpp 44 wpp 47
    คุชรินทร์ ทุมชาลี
นายช่างโยธาปฏิบัติการ
  ดุสิต  นาคำมูล
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
ศิวพล  นามเมืองรักษ์
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
  :: ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
           
    w 06  w 09  w 43  
     สุพิศศรี  ถิระพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ
ศิริพร  สืบเหล่า
นายช่างโยธา 
เพียรช่อ แสนวิชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ณัฐพร แก้วเนตร
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
    :: งานวิศวกรรมจราจร      
     w 37      
      วีรพงษ์  อินทวัด
นายช่างไฟฟ้า
     
  ส่วนการโยธา   
  :: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
w 15
ศรัณย์  ศรีเมือง
รก.ผอ.ส่วนการโยธา
         
  w 13      
  ประไพศรี  ศิริทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     
    wg 01      
    อรุณี  ละบาป
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
ปิยะธิดา สวัสดิ์กุล
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
   
    :: งานเรือเพาะชำและขยายพันธ์ู      
     w 27      
      อุดร  ทาเงิน
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
     
  :: ฝ่ายช่างสุขาภิบาล      
           
     w 14  w 34  w 35 w 24 
    วรวิทย์  หลาทอง
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
ทินภัทร  บุญลี
นายช่างโยธา
จรัญ  สั่งศรี
นายช่างเครื่องกล
ณัชกมล  ถิระพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    :: ฝ่ายสาธารณูปโภค
    :: งานบำรุงรักษาทาและสะพาน      
           
    w 15   w 28    
     ศรัณย์  ศรีเมือง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
สุรเดช  คำภู
นายช่างโยธา
   
    :: งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ      
     work 31  w 36 w 41   
     ทองพูน  เอิบสุข
นายช่างไฟฟ้า
จรรยารักษ์  พิมพ์พรรค์
นายช่างไฟฟ้า
จอ.อุบล  จิราพงษ์
นายช่างไฟฟ้า
 
    :: งานช่างศิลป์      
     w 19
 
   
    สถาพร  แสนทวีสุข
นายช่างศิลป์
     
     wg 05     wpp 23 
   

รพีภรณ์  พูลเพิ่ม
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง

ประพนธ์  ผุดผ่อง
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
สมพร  ณ อุบล
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
ไพโรจน์  มัลลานู
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
    :: งานศูนย์เครื่องจักรกล 1      
     w 08 w 20     
     สมชาย  จันทร์เกษ
นายช่างเครื่องกล
 วิษณุรักษ์  ใจเพียร
นายช่างเครื่องกล
   
    :: งานนศูนย์เครื่องจักรกล 2      
     w 11      
     อดิศักดิ์  นามพิทักษ์
นายช่างเครื่องกล