Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สำนักการช่าง

w 46
นเรต ศรีเมือง
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับสูง
         
  :: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
         
  w 04  w 21  w 23
 w 47
   ปิยะมาศ  หลินหะตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นริสา  กลิ่นทุม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 มารศรี  งวงช้าง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 อาร์มานี เซลอง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
    wpp 01  wpp 02   wg 02
      สุวิทย์  จันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กานต์ณิศภัท  ช่างยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สาคร  ทองไทย
เจ้าหน้าที่
     wg 80 wp 47     
    ธีรพันธุ์  ธนูศรี
เจ้าหน้าที่
สโรชา คูณผล
เจ้าหน้าที่
   
  :: ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
           
    w 16 w 49 wpp 04 wpp 49
    ภัสรา  สวัสดิ์กุล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
จีรนันท์  ไมตรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
จันทราศรี  สาระชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
ชนนิกานต์ เอิบสุข
เจ้าหน้าที่
  ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
w 06  
สุพิศศรี  ถิระพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
:: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
         
     w 22    
    รัชวรรณ  คำทวี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
   
       wpp 45 wp 48   
      ฉัตรสุดา  สังวงศ์
เจ้าหน้าที่
ณัฐพร แก้วเตร
เจ้าหน้าที่
 
    :: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
           
    w 122  w 32  กลมล ธรรมมกบวร   
     รุ่งณภา  จันทร์เกษ
หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการทั่วไป ระดับต้น
พิชิต  เดชะทะสอน
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
 กัลมลี ธรรมิกบวร
นักผังเมือง
 
     wg 03  wg 04    
      ภาสุนนท์  ศรีบุระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปิยรัตน์  ศรีจำปา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
  :: ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
           
    :: งานวิศวกรรมโยธา      
           
    w 30   w 25  w 26  w 48
     ปัญญา  ทองสรรค์
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา ชำนาญการ
 ประสิทธิ์  สิทธิคุณ
วิศวกรโยธา ชำนาญการ
 วัฒนา  สมลา
วิศวกรโยธา ชำนาญการ
ขนิษฐา  มหาสะโร
สถาปนิก ปฏิบัติการ
     wg 88  wpp 42 wpp 25  wpp 24 
     ภาณุวัฒน์  ทาคำ
เจ้าหน้าที่
 ตฤณ  สิทธิโชค
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 ศานิต  ทองกลม
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
 วุฒิพงษ์  ทองงอก
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
     wg 06  wg 07    09
      เชิดชัย  เกษแก้ว
เจ้าหน้าที่
 ทรัพย์ทวี  จันทร์เกษ
เจ้าหน้าที่
สุรศักดิ์  นามพิทักษ์
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง 
เชษฐภัทร ไชยโยธา
เจ้าหน้าที่
    :: งานสถาปัตยกรรม      
    w 31 w 17 w 33 w 42 
    วิษณุ  สุระชัย
วิศวกรโยธา ชำนาญการ
ธวัฒน์  กูลเกื้อ
นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน
ศิริพงศ์  ศรีพร
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 ณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง
สถาปนิกปฏิบัติการ
         wpp 44 08 
        ดุสิต  นาคำมูล
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ศิวพล  นามเมืองรักษ์
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
  :: ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
           
    w 06  w 09  w 43  
     สุพิศศรี  ถิระพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
ศิริพร  สืบเหล่า
นายช่างโยธา อาวุโส
เพียรช่อ แสนวิชัย
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 
    :: งานวิศวกรรมจราจร      
     w 37      
      วีรพงษ์  อินทวัด
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
     
  ส่วนการโยธา   
  :: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
w 15
ศรัณย์  ศรีเมือง
รก.ผอ.ส่วนการโยธา
นักบริหารงาน ระดับต้น
         
  w 13      
  ประไพศรี  ศิริทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
     
    wg 01  wp 45    
    อรุณี  ละบาป
เจ้าหน้าที่
ปิยะธิดา สวัสดิ์กุล
เจ้าหน้าที่
   
    :: งานเรือเพาะชำและขยายพันธ์ู      
     w 27  w 50    
      อุดร  ทาเงิน
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ชำนาญงาน
 ส.อ.จักรพงศ์ อยู่คง
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน
   
  :: ฝ่ายช่างสุขาภิบาล      
           
     w 14  02  w 35 w 24 
    วรวิทย์  หลาทอง
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
ทินภัทร  บุญลี
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
จรัญ  สั่งศรี
นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน
ณัชกมล  ถิระพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
    :: ฝ่ายสาธารณูปโภค
    :: งานบำรุงรักษาทาและสะพาน      
           
    w 15   w 28 06   
     ศรัณย์  ศรีเมือง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
สุรเดช  คำภู
นายช่างโยธาชำนาญงาน
อุดมศักดิ์ จันทร์ศิริ
นายช่างโยธษปฏิบัติงาน
 
    wp 46      
    ภวรัญชน์ ศรีใส
เจ้าหน้าที่
     
    :: งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ      
     work 31  w 36 w 41   
     ทองพูน  เอิบสุข
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
จรรยารักษ์  พิมพ์พรรค์
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
จอ.อุบล  จิราพงษ์
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
 
    :: งานช่างศิลป์      
     w 19
 
   
    สถาพร  แสนทวีสุข
นายช่างศิลป์ ชำนนาญงาน
     
     wg 05     wpp 23 
   

รพีภรณ์  พูลเพิ่ม
เจ้าหน้าที่

ประพนธ์  ผุดผ่อง
เจ้าหน้าที่
สมพร  ณ อุบล
เจ้าหน้าที่
ไพโรจน์  มัลลานู
ผู้ช่วยงานช่างศิลป์
    :: งานศูนย์เครื่องจักรกล 1      
    :: งานนศูนย์เครื่องจักรกล 2      
     w 11      
     อดิศักดิ์  นามพิทักษ์
นายช่างเครื่องกล อาวุโส
     
           

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

610886
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
816
764
3154
603236
5448
27186
610886

Your IP: 3.228.21.204
2020-07-09 21:26