Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
2562 web 
ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 (รวมทั้งเล่ม)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี

    - แผนงานบริหารงานทั่วไป
     - งานบริหารทั่วไป
     - งานวางแผนสถิติและวิชาการ
     - งานบริหารงานคลัง
    - แผนงานการรักษาความสงบภายใน
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
     - งานเทศกิจ
    - แผนงานการศึกษา
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
     - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
     - งานระดับมัธยมศึกษา
     - งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ
    - แผนงานสาธารณสุข
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
     - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
     - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
    - แผนงานเคหะและชุมชน
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
     - งานไฟฟ้าถนน
     - งานสวนสาธารณะ
     - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     - งานบำบัดน้ำเสีย
    - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
    - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
     - งานกีฬาและนันทนาการ
     - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
     - งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
     - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
    - แผนงานงบกลาง
     - งบกลาง

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 1

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 2