Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สถิติข้อมูลประจำเดือน
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(เอกสารประกอบบันทึก ที่ อบ ๕๒๐๐๑/       ลงวันที่         สิงหาคม  ๒๕๖๑ )
ณ  สิ้นเดือน  มิถุนายน   ๒๕๖๑

-  พื้นที่ในเขตเทศบาล              29.04         ตารางกิโลเมตร                                      

-  จำนวนบ้าน                      31,230         หลังคาเรือน

-  จำนวนครอบครัว                 18,272        ครอบครัว

-  จำนวนประชากรทั้งสิ้น          78,360        คน  แยกเป็นชาย 36,588 คน  หญิง  41,772  คน

-  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง           48,010       คน  แยกเป็นชาย 21,723 คน  หญิง  26,287  คน

งานทะเบียนราษฎร

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

การแจ้งการเกิด

    -     แจ้งเกิด(ในเขต)

19

15

34

-

-

-

    -     แจ้งเกิด(คนต่างท้องที่อาศัยเกิดในเขตฯ)

220

195

415

-

-

-

รวมแจ้งการเกิด

239

210

449

-

-

-

การแจ้งการตาย                 

-     แจ้งตาย(ในเขต) 

 

29

 

24

 

53

29

27

56

-     แจ้งตาย(คนต่างท้องที่อาศัยตายในเขตฯ

175

81

256

-

-

-

-     (แยกเป็นตายเกินกำหนดเวลา)

-

-

-

-

-

-

รวมแจ้งการตาย 

204

108

312

29

24

53

การแจ้งการย้ายที่อยู่ 

   -     แจ้งการย้ายเข้า

16

20

36

5

10

15

   -     แจ้งการย้ายเข้ามาจาก  ๔  จังหวัด

3

7

  10

2

4

6

   -     แจ้งย้ายปลายทางเข้า

59

58

117

36

48

80

รวมแจ้งย้ายเข้า 

78

85

163

43

58

101

   -     แจ้งย้ายออก 

35

35

70

29

31

60

   -     แจ้งย้ายออกไป  ๔  จังหวัด

10

20

30

9

18

27

   -     แจ้งย้ายปลายทางออก

74

96

170

42

62

104

รวมแจ้งย้ายออก 

119

151

270

80

111

191

           -  บุคคลสัญชาติเวียดนามอพยพ   ชาย      18     คน    หญิง      36    คน   รวม   54      คน

          - จำหน่ายรายการคน(ซ้ำซ้อน)    ชาย     -       คน    หญิง       -      คน   รวม    -    คน

          -  จำหน่ายตาย                        ชาย        3   คน  หญิง      7       คน รวม      10     คน

          - แก้ไขรายการทะเบียนราษฎร                       จำนวน            195    ราย

         - คัดและรับรองเอกสาร                               จำนวน           309    ราย

          -  ออกเลขบ้าน                                         จำนวน             17     หลัง

          -  จำหน่ายรื้อถอนบ้าน                                จำนวน              -     หลัง

          -  การเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร  จำนวน             1      ราย

งานบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน           965      ราย

          -  กรณีขอทำบัตรครั้งแรก            78        ราย          -  กรณีบัตรหาย           436  ราย

          -  กรณีบัตรหมดอายุ                99         ราย        -  กรณีขอเปลี่ยนบัตร     337  ราย

          -  กรณีบุคคลยกเว้น               15         ราย        -  ได้หรือคืนสัญชาติไทย     -    ราย

งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

๑. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)

-

-

-

-

-

-

๒. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓)

-

-

-

-

-

-

๓. การขอแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา

1

-

1

-

-

-

๔. การขอหนังสือรับรองการเกิด

-

-

-

-

      -

-

๕. การขอแก้ไขรายการทะเบียนโดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ

-

-

-

-

-

-

๖. การขอคืนรหัสและย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางต่างสำนักทะเบียน

-

-

-

-

-

-

 งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

          -  หนังสือรับภายใน                 จำนวน    43  เรื่อง

          -  หนังสือรับภายนอก              จำนวน    34    เรื่อง

          -  คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ    จำนวน     -       คำสั่ง

**  ตอบโต้

          -  ส่งหนังสือออกภายใน            จำนวน   31       เรื่อง

          -  ส่งหนังสือออกภายนอก          จำนวน   195     เรื่อง

                               รวมทั้งสิ้น      303    เรื่อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2395817
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
535
1127
11873
2376157
33955
71610
2395817

Your IP: 34.204.172.188
2023-09-27 12:46