Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สถิติข้อมูลประจำเดือน
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(เอกสารประกอบบันทึก ที่ อบ ๕๒๐๐๑/       ลงวันที่         กรกฎาคม  ๒๕๖๑ )
ณ  สิ้นเดือน  พฤษภาคม   ๒๕๖๑

-  พื้นที่ในเขตเทศบาล             29.04           ตารางกิโลเมตร                                      

-  จำนวนบ้าน                      31,303         หลังคาเรือน

-  จำนวนครอบครัว                 18,276         ครอบครัว

-  จำนวนประชากรทั้งสิ้น          78,489          คน  แยกเป็นชาย 36,639 คน  หญิง  41,850 คน

-  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง           47,150          คน  แยกเป็นชาย 21,786 คน  หญิง  26,364  คน

งานทะเบียนราษฎร

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

การแจ้งการเกิด

    -     แจ้งเกิด(ในเขต)

16

14

30

-

-

-

    -     แจ้งเกิด(คนต่างท้องที่อาศัยเกิดในเขตฯ)

185

218

403

-

-

-

รวมแจ้งการเกิด

201

232

๔33

-

-

-

การแจ้งการตาย                 

-     แจ้งตาย(ในเขต) 

 

23

 

10

 

33

25

12

40

-     แจ้งตาย(คนต่างท้องที่อาศัยตายในเขตฯ

147

109

256

-

-

-

-     (แยกเป็นตายเกินกำหนดเวลา)

-

-

-

-

-

-

รวมแจ้งการตาย 

175

121

296

23

10

33

การแจ้งการย้ายที่อยู่ 

   -     แจ้งการย้ายเข้า

14

24

38

4

11

15

   -     แจ้งการย้ายเข้ามาจาก  ๔  จังหวัด

8

6

14

7

5

12

   -     แจ้งย้ายปลายทางเข้า

54

74

128

47

69

116

รวมแจ้งย้ายเข้า 

75

104

180

47

69

116

   -     แจ้งย้ายออก 

38

39

77

27

25

52

   -     แจ้งย้ายออกไป  ๔  จังหวัด

9

3

12

 8

2

10

   -     แจ้งย้ายปลายทางออก

114

147

261

90

105

195

รวมแจ้งย้ายออก 

161

189

350

125

132

257

          -  บุคคลสัญชาติเวียดนามอพยพ   ชาย      18     คน    หญิง      36    คน   รวม   54      คน

          - จำหน่ายรายการคน(ซ้ำซ้อน)    ชาย     -       คน    หญิง       -      คน   รวม    -    คน

          -  จำหน่ายตาย                        ชาย        5   คน  หญิง       3       คน รวม      8     คน

          - แก้ไขรายการทะเบียนราษฎร                       จำนวน            193    ราย

         - คัดและรับรองเอกสาร                               จำนวน           300    ราย

          -  ออกเลขบ้าน                                         จำนวน             3     หลัง

          -  จำหน่ายรื้อถอนบ้าน                                จำนวน              -     หลัง

          -  การเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร  จำนวน             -      ราย

งานบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน           1,193      ราย

          -  กรณีขอทำบัตรครั้งแรก            81         ราย          -  กรณีบัตรหาย           465  ราย

          -  กรณีบัตรหมดอายุ                218       ราย           -  กรณีขอเปลี่ยนบัตร     422  ราย

          -  กรณีบุคคลยกเว้น                  7         ราย          -  ได้หรือคืนสัญชาติไทย     -    ราย

งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

๑. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)

-

-

-

-

-

-

๒. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓)

-

-

-

-

๓. การขอแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา

-

-

-

-

-

-

๔. การขอหนังสือรับรองการเกิด

-

-

-

-

      -

-

๕. การขอแก้ไขรายการทะเบียนโดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ

-

-

-

-

-

-

๖. การขอคืนรหัสและย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางต่างสำนักทะเบียน

-

-

-

-

-

-

 งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

          -  หนังสือรับภายใน                 จำนวน    42  เรื่อง

          -  หนังสือรับภายนอก              จำนวน    45  เรื่อง

          -  คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ    จำนวน     -       คำสั่ง

**  ตอบโต้

          -  ส่งหนังสือออกภายใน            จำนวน   32       เรื่อง

          -  ส่งหนังสือออกภายนอก          จำนวน   504     เรื่อง

                               รวมทั้งสิ้น      623    เรื่อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1759817
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
17
724
17458
1725898
18485
62479
1759817

Your IP: 18.208.187.128
2022-10-07 00:32