Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สถิติข้อมูลประจำเดือน
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(เอกสารประกอบบันทึก ที่ อบ ๕๒๐๐๑/       ลงวันที่         พฤษภาคม  ๒๕๖๑ )
ณ  สิ้นเดือน  เมษายน   ๒๕๖๑

-  พื้นที่ในเขตเทศบาล              29.04         ตารางกิโลเมตร                                      

-  จำนวนบ้าน                      31,178          หลังคาเรือน

-  จำนวนครอบครัว                 18,285         ครอบครัว

-  จำนวนประชากรทั้งสิ้น          79,199          คน  แยกเป็นชาย 36,983 คน  หญิง  42,216 คน

-  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง           47,867          คน  แยกเป็นชาย 21,992 คน  หญิง  26,858  คน

งานทะเบียนราษฎร

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

การแจ้งการเกิด

    -     แจ้งเกิด(ในเขต)

14

18

32

-

-

-

    -     แจ้งเกิด(คนต่างท้องที่อาศัยเกิดในเขตฯ)

232

162

394

-

-

-

รวมแจ้งการเกิด

246

180

426

-

-

-

การแจ้งการตาย                 

-     แจ้งตาย(ในเขต) 

 

13

 

20

 

33

13

21

34

-     แจ้งตาย(คนต่างท้องที่อาศัยตายในเขตฯ

164

74

238

-

-

-

-     (แยกเป็นตายเกินกำหนดเวลา)

-

-

-

-

-

-

รวมแจ้งการตาย 

177

95

272

13

20

33

การแจ้งการย้ายที่อยู่ 

   -     แจ้งการย้ายเข้า

35

29

64

23

10

33

   -     แจ้งการย้ายเข้ามาจาก  ๔  จังหวัด

8

6

14

7

6

13

   -     แจ้งย้ายปลายทางเข้า

82

67

149

62

44

106

รวมแจ้งย้ายเข้า 

125

102

227

92

60

152

   -     แจ้งย้ายออก 

37

44

81

24

27

51

   -     แจ้งย้ายออกไป  ๔  จังหวัด

3

3

6

1

3

4

   -     แจ้งย้ายปลายทางออก

143

115

258

93

74

167

รวมแจ้งย้ายออก 

183

162

345

118

104

222

           -  บุคคลสัญชาติเวียดนามอพยพ   ชาย      18     คน    หญิง      36    คน   รวม   54      คน

          - จำหน่ายรายการคน(ซ้ำซ้อน)    ชาย     -       คน    หญิง       -      คน   รวม    -    คน

          -  จำหน่ายตาย                       ชาย        3   คน   หญิง       3       คน รวม      6     คน

          - แก้ไขรายการทะเบียนราษฎร                       จำนวน            229    ราย

         - คัดและรับรองเอกสาร                               จำนวน           346    ราย

          -  ออกเลขบ้าน                                         จำนวน             16     หลัง

          -  จำหน่ายรื้อถอนบ้าน                                จำนวน              -     หลัง

          -  การเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร  จำนวน             -      ราย

งานบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน           1,580      ราย

          -  กรณีขอทำบัตรครั้งแรก            164         ราย                  -  กรณีบัตรหาย           643  ราย

          -  กรณีบัตรหมดอายุ                293         ราย                  -  กรณีขอเปลี่ยนบัตร     445  ราย

          -  กรณีบุคคลยกเว้น                  35         ราย                  -  ได้หรือคืนสัญชาติไทย     -    ราย

งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

๑. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)

-

-

-

-

-

-

๒. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓)

-

-

-

-

-

-

๓. การขอแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา

-

-

-

-

-

-

๔. การขอหนังสือรับรองการเกิด

-

-

-

-

      -

-

๕. การขอแก้ไขรายการทะเบียนโดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ

-

-

-

-

-

-

๖. การขอคืนรหัสและย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางต่างสำนักทะเบียน

-

-

-

-

-

-

 งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

          -  หนังสือรับภายใน                 จำนวน    33  เรื่อง

          -  หนังสือรับภายนอก              จำนวน    26    เรื่อง

          -  คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ    จำนวน     -       คำสั่ง

**  ตอบโต้

          -  ส่งหนังสือออกภายใน            จำนวน   35       เรื่อง

          -  ส่งหนังสือออกภายนอก          จำนวน   182     เรื่อง

                               รวมทั้งสิ้น      276    เรื่อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1759814
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
14
724
17455
1725898
18482
62479
1759814

Your IP: 18.208.187.128
2022-10-07 00:17