Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สถิติข้อมูลประจำเดือน
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(เอกสารประกอบบันทึก ที่ อบ ๕๒๐๐๑/       ลงวันที่         กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ )
ณ  สิ้นเดือน  มกราคม   ๒๕๖๑

-  พื้นที่ในเขตเทศบาล              29.04           ตารางกิโลเมตร                                      

-  จำนวนบ้าน                      31,151          หลังคาเรือน

-  จำนวนครอบครัว                 18,275         ครอบครัว

-  จำนวนประชากรทั้งสิ้น          79,283          คน  แยกเป็นชาย 37,019 คน  หญิง  42,264 คน

-  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง           49,108          คน  แยกเป็นชาย 22,094 คน  หญิง  27,014  คน

งานทะเบียนราษฎร

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

การแจ้งการเกิด

    -     แจ้งเกิด(ในเขต)

26

14

33

-

-

-

    -     แจ้งเกิด(คนต่างท้องที่อาศัยเกิดในเขตฯ)

128

201

429

-

-

-

รวมแจ้งการเกิด

254

218

472

-

-

-

การแจ้งการตาย                 

-     แจ้งตาย(ในเขต) 

 

24

 

16

 

40

24

21

45

-     แจ้งตาย(คนต่างท้องที่อาศัยตายในเขตฯ

186

94

280

-

-

-

-     (แยกเป็นตายเกินกำหนดเวลา)

-

-

-

-

-

-

รวมแจ้งการตาย 

210

115

325

24

16

40

การแจ้งการย้ายที่อยู่ 

   -     แจ้งการย้ายเข้า

36

40

76

13

11

24

   -     แจ้งการย้ายเข้ามาจาก  ๔  จังหวัด

7

7

  14

3

6

9

   -     แจ้งย้ายปลายทางเข้า

75

74

149

33

47

113

รวมแจ้งย้ายเข้า 

118

121

239

49

64

88

   -     แจ้งย้ายออก 

35

35

70

29

24

53

   -     แจ้งย้ายออกไป  ๔  จังหวัด

4

3

7

3

2

5

   -     แจ้งย้ายปลายทางออก

67

84

151

47

64

111

รวมแจ้งย้ายออก 

106

122

228

79

90

169

           -  บุคคลสัญชาติเวียดนามอพยพ   ชาย      19     คน    หญิง      38    คน   รวม   57     คน

          - จำหน่ายรายการคน(ซ้ำซ้อน)    ชาย     -       คน    หญิง       -      คน   รวม    -    คน

          -  จำหน่ายตาย                        ชาย        2   คน   หญิง      4       คน รวม      6     คน

          - แก้ไขรายการทะเบียนราษฎร                       จำนวน            215    ราย

         - คัดและรับรองเอกสาร                               จำนวน           312    ราย

          -  ออกเลขบ้าน                                         จำนวน             25     หลัง

          -  จำหน่ายรื้อถอนบ้าน                                จำนวน              -     หลัง

          -  การเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร  จำนวน             -      ราย

งานบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน           1,494      ราย

          -  กรณีขอทำบัตรครั้งแรก            119         ราย        -  กรณีบัตรหาย           355  ราย

          -  กรณีบัตรหมดอายุ                441         ราย        -  กรณีขอเปลี่ยนบัตร     390  ราย

          -  กรณีบุคคลยกเว้น                  1         ราย          -  ได้หรือคืนสัญชาติไทย     -    ราย

งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

๑. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)

1

-

1

1

-

๒. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓)

-

-

-

-

-

-

๓. การขอแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา

-

-

-

-

-

-

๔. การขอหนังสือรับรองการเกิด

-

-

-

-

      -

-

๕. การขอแก้ไขรายการทะเบียนโดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ

-

-

-

-

-

-

๖. การขอคืนรหัสและย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางต่างสำนักทะเบียน

-

-

-

-

-

-

 งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

          -  หนังสือรับภายใน                 จำนวน    47  เรื่อง

          -  หนังสือรับภายนอก              จำนวน    187    เรื่อง

          -  คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ    จำนวน     1       คำสั่ง

**  ตอบโต้

          -  ส่งหนังสือออกภายใน            จำนวน   29       เรื่อง

          -  ส่งหนังสือออกภายนอก          จำนวน   30     เรื่อง

                               รวมทั้งสิ้น      294    เรื่อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1759797
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
721
1691
17438
1725898
18465
62479
1759797

Your IP: 18.208.187.128
2022-10-06 23:45