Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สถิติข้อมูลประจำเดือน
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(เอกสารประกอบบันทึก ที่ อบ ๕๒๐๐๑/       ลงวันที่         มกราคม  ๒๕๖๑ )
ณ  สิ้นเดือน  ธันวาคม   ๒๕๖0

-  พื้นที่ในเขตเทศบาล              29.04           ตารางกิโลเมตร                                      

-  จำนวนบ้าน                      31,126          หลังคาเรือน

-  จำนวนครอบครัว                 18,278         ครอบครัว

-  จำนวนประชากรทั้งสิ้น          79,273          คน  แยกเป็นชาย 37,004 คน  หญิง  42,269 คน

-  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง           49,080          คน  แยกเป็นชาย 22,093 คน  หญิง  26,987  คน

งานทะเบียนราษฎร

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

การแจ้งการเกิด

    -     แจ้งเกิด(ในเขต)

19

14

33

-

-

-

    -     แจ้งเกิด(คนต่างท้องที่อาศัยเกิดในเขตฯ)

221

204

425

-

-

-

รวมแจ้งการเกิด

240

218

458

-

-

-

การแจ้งการตาย                 

-     แจ้งตาย(ในเขต) 

 

19

 

17

 

36

21

18

39

-     แจ้งตาย(คนต่างท้องที่อาศัยตายในเขตฯ

182

86

268

-

-

-

-     (แยกเป็นตายเกินกำหนดเวลา)

-

-

-

-

-

-

รวมแจ้งการตาย 

203

104

307

19

17

36

การแจ้งการย้ายที่อยู่ 

   -     แจ้งการย้ายเข้า

12

24

36

5

7

12

   -     แจ้งการย้ายเข้ามาจาก  ๔  จังหวัด

9

7

16

4

6

10

   -     แจ้งย้ายปลายทางเข้า

59

63

122

29

37

66

รวมแจ้งย้ายเข้า 

80

94

174

38

50

88

   -     แจ้งย้ายออก 

35

27

62

23

23

46

   -     แจ้งย้ายออกไป  ๔  จังหวัด

12

10

22

10

10

20

   -     แจ้งย้ายปลายทางออก

66

72

138

57

58

115

รวมแจ้งย้ายออก 

113

109

222

90

91

181

          -  บุคคลสัญชาติเวียดนามอพยพ   ชาย      19     คน    หญิง      38   คน   รวม    57      คน

          - จำหน่ายรายการคน(ซ้ำซ้อน)    ชาย     -       คน    หญิง       -      คน   รวม    -    คน

          -  จำหน่ายตาย                        ชาย        3   คน   หญิง      5       คน รวม      8     คน

          - แก้ไขรายการทะเบียนราษฎร                       จำนวน            208    ราย

         - คัดและรับรองเอกสาร                               จำนวน           370    ราย

          -  ออกเลขบ้าน                                         จำนวน             13     หลัง

          -  จำหน่ายรื้อถอนบ้าน                                จำนวน              -     หลัง

          -  การเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร  จำนวน             -      ราย

งานบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน           1,260      ราย

          -  กรณีขอทำบัตรครั้งแรก            72         ราย          -  กรณีบัตรหาย           546  ราย

          -  กรณีบัตรหมดอายุ                368         ราย         -  กรณีขอเปลี่ยนบัตร     272  ราย

          -  กรณีบุคคลยกเว้น                  2         ราย          -  ได้หรือคืนสัญชาติไทย     -    ราย

งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

๑. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)

-

-

-

-

-

-

๒. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓)

-

-

-

-

-

-

๓. การขอแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา

-

-

-

-

-

-

๔. การขอหนังสือรับรองการเกิด

-

-

-

-

      -

-

๕. การขอแก้ไขรายการทะเบียนโดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ

-

-

-

-

-

-

๖. การขอคืนรหัสและย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางต่างสำนักทะเบียน

-

-

-

-

-

-

 งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

          -  หนังสือรับภายใน                 จำนวน    30  เรื่อง

          -  หนังสือรับภายนอก              จำนวน    28    เรื่อง

          -  คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ    จำนวน     -       คำสั่ง

**  ตอบโต้

          -  ส่งหนังสือออกภายใน            จำนวน   29       เรื่อง

          -  ส่งหนังสือออกภายนอก          จำนวน   158     เรื่อง

                               รวมทั้งสิ้น      245    เรื่อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1759801
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1
724
17442
1725898
18469
62479
1759801

Your IP: 18.208.187.128
2022-10-07 00:03