Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สถิติข้อมูลประจำเดือน
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(เอกสารประกอบบันทึก ที่ อบ ๕๒๐๐๑/       ลงวันที่        พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ )
  สิ้นเดือน  ตุลาคม   ๒๕๖๐

-  พื้นที่ในเขตเทศบาล              29.04          ตารางกิโลเมตร                                      

-  จำนวนบ้าน                      31,094          หลังคาเรือน

-  จำนวนครอบครัว                 18,270         ครอบครัว

-  จำนวนประชากรทั้งสิ้น          79,402          คน  แยกเป็นชาย 37,067 คน  หญิง  42,335 คน

-  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง           49,304          คน  แยกเป็นชาย 22,208 คน  หญิง  27,096  คน

งานทะเบียนราษฎร

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

การแจ้งการเกิด

    -     แจ้งเกิด(ในเขต)

27

14

41

-

-

-

    -     แจ้งเกิด(คนต่างท้องที่อาศัยเกิดในเขตฯ)

227

257

484

-

-

-

รวมแจ้งการเกิด

254

271

525

-

-

-

การแจ้งการตาย                 

-     แจ้งตาย(ในเขต) 

 

21

 

14

 

35

22

17

39

-     แจ้งตาย(คนต่างท้องที่อาศัยตายในเขตฯ

158

104

262

-

-

-

-     (แยกเป็นตายเกินกำหนดเวลา)

-

-

-

-

-

-

รวมแจ้งการตาย 

180

121

301

21

14

35

การแจ้งการย้ายที่อยู่ 

   -     แจ้งการย้ายเข้า

23

21

44

16

7

23

   -     แจ้งการย้ายเข้ามาจาก  ๔  จังหวัด

9

6

  15

6

4

10

   -     แจ้งย้ายปลายทางเข้า

44

52

96

32

๓7

69

รวมแจ้งย้ายเข้า 

76

79

155

54

48

102

   -     แจ้งย้ายออก 

35

39

74

26

32

58

   -     แจ้งย้ายออกไป  ๔  จังหวัด

8

8

16

8

6

14

   -     แจ้งย้ายปลายทางออก

60

90

150

54

67

111

รวมแจ้งย้ายออก 

103

137

240

78

105

183

           -  บุคคลสัญชาติเวียดนามอพยพ   ชาย      19     คน    หญิง      38    คน   รวม   57      คน

          - จำหน่ายรายการคน(ซ้ำซ้อน)    ชาย     -       คน    หญิง       -      คน   รวม    -    คน

          -  จำหน่ายตาย                        ชาย        4   คน   หญิง      2       คน รวม      6    คน

          - แก้ไขรายการทะเบียนราษฎร                       จำนวน            178    ราย

         - คัดและรับรองเอกสาร                               จำนวน           301    ราย

          -  ออกเลขบ้าน                                         จำนวน             13    หลัง

          -  จำหน่ายรื้อถอนบ้าน                                จำนวน              -     หลัง

          -  การเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร  จำนวน             2     ราย

งานบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน           1,533     ราย

          -  กรณีขอทำบัตรครั้งแรก            275        ราย        -  กรณีบัตรหาย           543  ราย

          -  กรณีบัตรหมดอายุ                336        ราย         -  กรณีขอเปลี่ยนบัตร     378  ราย

          -  กรณีบุคคลยกเว้น                  1         ราย         -  ได้หรือคืนสัญชาติไทย     -    ราย

งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

๑. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)

-

-

-

-

-

-

๒. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓)

-

-

-

-

-

-

๓. การขอแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา

-

1

1

-

-

-

๔. การขอหนังสือรับรองการเกิด

-

-

-

-

      -

-

๕. การขอแก้ไขรายการทะเบียนโดยไม่มี

   เอกสารหลักฐานประกอบ

-

-

-

-

-

-

๖. การขอคืนรหัสและย้ายออกจาก

   ทะเบียนบ้านกลางต่างสำนักทะเบียน

-

-

-

-

-

-

 งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

          -  หนังสือรับภายใน                 จำนวน    45  เรื่อง

          -  หนังสือรับภายนอก              จำนวน    31    เรื่อง

          -  คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ    จำนวน     1       คำสั่ง

**  ตอบโต้

          -  ส่งหนังสือออกภายใน            จำนวน   42       เรื่อง

          -  ส่งหนังสือออกภายนอก          จำนวน   16     เรื่อง

                               รวมทั้งสิ้น      135    เรื่อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1759798
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
722
1691
17439
1725898
18466
62479
1759798

Your IP: 18.208.187.128
2022-10-06 23:46