Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สถิติข้อมูลประจำเดือน
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(เอกสารประกอบบันทึก ที่ อบ ๕๒๐๐๑/       ลงวันที่        ตุลาคม  ๒๕๖๐ )
  สิ้นเดือน  กันยายน   ๒๕๖๐

-  พื้นที่ในเขตเทศบาล              29.04          ตารางกิโลเมตร                                      

-  จำนวนบ้าน                      31,081          หลังคาเรือน

-  จำนวนครอบครัว                 18,271         ครอบครัว

-  จำนวนประชากรทั้งสิ้น          79,485          คน  แยกเป็นชาย 37,089 คน  หญิง  42,396 คน

-  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง           49,417          คน  แยกเป็นชาย 22,252 คน  หญิง  27,165  คน

งานทะเบียนราษฎร

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

การแจ้งการเกิด

    -     แจ้งเกิด(ในเขต)

11

17

28

-

-

-

    -     แจ้งเกิด(คนต่างท้องที่อาศัยเกิดในเขตฯ)

248

244

492

-

-

-

รวมแจ้งการเกิด

254

261

520

-

-

-

การแจ้งการตาย                 

-     แจ้งตาย(ในเขต) 

 

19

 

13

 

32

23

15

38

-     แจ้งตาย(คนต่างท้องที่อาศัยตายในเขตฯ

137

104

241

-

-

-

-     (แยกเป็นตายเกินกำหนดเวลา)

-

-

-

-

-

-

รวมแจ้งการตาย 

160

119

279

19

13

32

การแจ้งการย้ายที่อยู่ 

   -     แจ้งการย้ายเข้า

14

33

47

9

21

30

   -     แจ้งการย้ายเข้ามาจาก  ๔  จังหวัด

8

4

12

6

3

9

   -     แจ้งย้ายปลายทางเข้า

35

37

72

21

31

52

รวมแจ้งย้ายเข้า 

57

74

131

36

55

91

   -     แจ้งย้ายออก 

26

27

53

17

20

37

   -     แจ้งย้ายออกไป  ๔  จังหวัด

9

8

17

9

6

15

   -     แจ้งย้ายปลายทางออก

51

63

114

40

50

90

รวมแจ้งย้ายออก 

86

98

184

66

76

142

          -  บุคคลสัญชาติเวียดนามอพยพ   ชาย      19     คน    หญิง      38    คน   รวม   ๕7      คน

          - จำหน่ายรายการคน(ซ้ำซ้อน)    ชาย     1      คน    หญิง       -      คน   รวม    1    คน

          -  จำหน่ายตาย                        ชาย        6   คน   หญิง      3       คน รวม      9    คน

          - แก้ไขรายการทะเบียนราษฎร                       จำนวน            178    ราย

         - คัดและรับรองเอกสาร                               จำนวน           295    ราย

          -  ออกเลขบ้าน                                         จำนวน             18    หลัง

          -  จำหน่ายรื้อถอนบ้าน                                จำนวน              -     หลัง

          -  การเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร  จำนวน             -     ราย

งานบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน           1,237     ราย

          -  กรณีขอทำบัตรครั้งแรก            75        ราย           -  กรณีบัตรหาย           497  ราย

          -  กรณีบัตรหมดอายุ                336        ราย                   -  กรณีขอเปลี่ยนบัตร     327  ราย

          -  กรณีบุคคลยกเว้น                  2         ราย          -  ได้หรือคืนสัญชาติไทย     -    ราย

งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

๑. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)

-

-

-

-

-

-

๒. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓)

-

-

-

-

-

-

๓. การขอแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา

-

1

1

-

-

-

๔. การขอหนังสือรับรองการเกิด

-

-

-

-

      -

-

๕. การขอแก้ไขรายการทะเบียนโดยไม่มี

   เอกสารหลักฐานประกอบ

-

-

-

-

-

-

๖. การขอคืนรหัสและย้ายออกจาก

   ทะเบียนบ้านกลางต่างสำนักทะเบียน

-

-

-

-

-

-

 

งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

          -  หนังสือรับภายใน                 จำนวน    45  เรื่อง

          -  หนังสือรับภายนอก              จำนวน    31    เรื่อง

          -  คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ    จำนวน     1       คำสั่ง

**  ตอบโต้

          -  ส่งหนังสือออกภายใน            จำนวน   42       เรื่อง

          -  ส่งหนังสือออกภายนอก          จำนวน   16     เรื่อง

                               รวมทั้งสิ้น      135    เรื่อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1759794
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
718
1691
17435
1725898
18462
62479
1759794

Your IP: 18.208.187.128
2022-10-06 23:37