Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2562

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  50  โครงการ     134,534,671
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 134,534,671
1 โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล  1,590,000
2 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดถนนสุริยาตร์
1,327,796
3 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดถนนอุปราช
1,133,000
4 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนนครบาลตัดกับถนนสุริยาตร์
1,223,000
5 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สึี่แยกถนนผาแดงตัดกับถนนสุริยาตร์
1,102,000
6 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง
1,116,000
7 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนนพโลรังฤทธิ์
1,115,000
8 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล
1,080,875
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/1 520,000
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/2 760,000
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5 2,190,000
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7  1,550,000
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9 1,120,000
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11 2,030,000
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13  2,400,000
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15 1,660,000
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17  1,010,000
18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19  1,470,000
19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21 1,450,000
20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 2,710,000
21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 1,640,000
22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 1,930,000
23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17  1,240,000
24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19  1,210,000
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพรหมราช 1,735,000
26 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนโดยรอบตลาดหนองบัว   3,857,000
27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเชื่อมถนนเทพโยธี – ถนนพลแพน 835,000
28 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12.3 3,900,000
29 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) 4,360,000
30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 4 (ช่วงถนนธรรมวิถี – ลำรางนาควาย) 9,960,000
31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2)  511,000
32 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2 (ข้างบ้านเลขที่ 36)  177,000
33 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 6 (ข้างบ้านเลขที่ 26)  1,445,000
34 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล–ตระการ 2.3  389,000
35 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยข้างซอยบูรพาใน 2 152,000
36 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 17) 155,000
37 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลขที่ 23) 615,000
38 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล–ตระการ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 5) 183,000
39 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเทพโยธี 6 (ข้างบ้านเลขที่ 3) 561,000
40 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน–ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ำโจ้ก) 234,000
41 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 619) 115,000
42 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ช่วงซอยชยางกูร 40 - หนองฮาง)  2,720,000
43 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเขื่อนธานี 1 1,572,000
44 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 97) 1,291,000
45 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1 4,900,000
46 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนราชธานี (ช่วงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร) 8,170,000
47 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนชลประทาน–ท่าบ่อ 22,530,000
48 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเลี่ยงเมือง 7  8,760,000
49 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาอุปถัมภ์ – ห้วยม่วง 6,060,000
50 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง 14,770,000
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  1  โครงการ 16,741,000
    แผนงาน รักษาความสงบภายใน 16,741,000
51 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 16,741,000
  1) ติดตั้งในเขตชุมชน/ถนน/ซอย
  2) ติดตั้งในตลาดสดเทศบาลทุกแห่ง
  3) ติดตั้งในสำนักงานเทศบาลทุกแห่ง
รวมทั้งสิ้น  51  โครงการ 151,275,671

 

ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2194378
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1000
1197
6018
2169611
10732
59149
2194378

Your IP: 3.230.152.133
2023-06-08 11:52