Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  1  โครงการ     33,221,700
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 33,221,700
1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 33,221,700
1) ซอยเทพโยธี 2   งบประมาณ   181,500 บาท
2) ซอยเทพโยธี 8    งบประมาณ   158,800 บาท
3) ซอยพลแพนขวา แยก 1    งบประมาณ   136,000 บาท
4) ซอยอุปลีสาน 6    งบประมาณ   249,600 บาท
5) ซอยบูรพาใน 5     งบประมาณ   158,800 บาท
6) ถนนเจริญราษฎร์   งบประมาณ 1,021,400 บาท
7) ซอยอุบล – ตระการ 3 งบประมาณ   181,500 บาท
8) ถนนภาษีเจริญ   งบประมาณ 1,326,000 บาท
9) ซอยอุบล – ตระการ 5 งบประมาณ   181,500 บาท
10) ซอยภาษีเจริญ 1   งบประมาณ   207,300 บาท
11) ซอยอุบล – ตระการ 7 งบประมาณ     90,700 บาท
12) ซอยอุบล – ตระการ 9 งบประมาณ   544,700 บาท
13) ซอยอุบล – ตระการ 14 งบประมาณ   164,000 บาท
14) ซอยอุบล – ตระการ 10 งบประมาณ   181,500 บาท
15) ซอยอุบล – ตระการ 8.2 งบประมาณ   144,400 บาท
16) ซอยอุบล – ตระการ 8.1 งบประมาณ     90,700 บาท
17) ซอยอุบล – ตระการ 8 งบประมาณ     90,700 บาท
18) ซอยราษฎร์บำรุง 2 งบประมาณ   408,500 บาท
19) ซอยราษฎร์บำรุง 4 งบประมาณ   181,500 บาท
20) ซอยแจ้งสนิท 2 งบประมาณ   256,600 บาท
21) ถนนศรีแสงทอง งบประมาณ   590,100 บาท
22) ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 งบประมาณ 1,134,900 บาท
23) ซอยชยางกูร 12.3 (เลียบกองบิน) งบประมาณ   680,900 บาท
24) ซอยบูรพานอก 2 งบประมาณ   204,000 บาท
25) ซอยชยางกูร 21.1 งบประมาณ   181,500 บาท
26) ซอยชยางกูร 21.2 งบประมาณ    226,900 บาท
27) ซอยชยางกูร 21.3 งบประมาณ    249,600 บาท
28) ซอยถนนหลวง 2 (มณีรัตน์) งบประมาณ    226,900 บาท
29) ซอยชยางกูร 21.4 งบประมาณ    204,000 บาท
30) ซอยธรรมวิถี 10 งบประมาณ    431,200 บาท
31) ซอยธรรมวิถี 12 งบประมาณ    158,800 บาท
32) ซอยเลี่ยงเมือง 3 งบประมาณ    295,000 บาท
33) ซอยธรรมวิถี 1 งบประมาณ    158,800 บาท
34) ซอยชยางกูร 10 งบประมาณ  1,475,000 บาท
35) ซอยชยางกูร 14 งบประมาณ    923,100 บาท
36) ซอยชยางกูร 28.1 งบประมาณ    749,000 บาท
37) ซอยชยางกูร 28 งบประมาณ    272,300 บาท
38) ซอยชยางกูร 18 งบประมาณ    476,600 บาท
39) ถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนชลประทานท่าบ่อ – ถนนชวาลานอก) งบประมาณ  1,289,200 บาท
40) ซอยเลี่ยงเมือง 7 งบประมาณ    883,400 บาท
41) ซอยเลี่ยงเมือง 5 งบประมาณ    340,400 บาท
42) ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก – ซอยพโลชัย 5)  งบประมาณ  1,781,900 บาท
43) ถนนเลียบแม่น้ำมูล (ลำมูลน้อย – ถนนพนม)   งบประมาณ  1,182,500 บาท
44) ถนนแจ้งสนิท  งบประมาณ 13,150,000 บาท
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จำนวน  1  โครงการ 61,050,000
    แผนงาน เคหะและชุมชน 61,050,000
2 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 61,050,000
1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 20,600,000 บาท
2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 24,250,000 บาท
3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ 16,200,000 บาท
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  2  โครงการ 2,082,000
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 1,282,000
3 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1,282,000
    แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 800,000
4 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 800,000
รวมทั้งสิ้น  4  โครงการ 96,353,700

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2194415
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1037
1197
6055
2169611
10769
59149
2194415

Your IP: 3.230.152.133
2023-06-08 12:47