Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน 2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  8 - - 196,000 1,906,000 1,906,000
แผนงานการศึกษา
1 โครงการส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เงินอุดหนุน) - - - 200,000 200,000 - งานโรงเรียน
2 โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561" (เงินอุดหนุน) - - 55,000 55,000 55,000 - สำนักการศึกษา
3 โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561" (เงินอุดหนุน) - - 121,000 121,000 121,000 - สำนักการศึกษา
4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (เงินอุดหนุน)
- - - 24,000 24,000 - งานโรงเรียน
5 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)(เงินอุดหนุน) - - - 66,000 66,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ (เงินอุดหนุน) - - - 180,000 180,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560" (เงินอุดหนุน) - - - 1,240,000 1,240,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมิน การศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV  (เงินอุดหนุน) - - 20,000 20,000 20,000 - สำนักการศึกษา
 
   
  รวมทั้งสิ้น 8 - - 196,000 1,906,000 1,906,000

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2075069
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
586
892
6311
2059608
43883
51360
2075069

Your IP: 3.236.207.90
2023-03-25 08:05