Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ชำระภาษคลง

เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2563 ดังนี้
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นโรงเรือนและที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2563
2. ภาษีป้าย เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า ซึ่งจะต้องชำระภาษีป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2563
 
ชำระภาษคลง A4
Cr Banner : สยามกมล
Pr : สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ