Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

แก้ไขโครงการ ครั้งที่ 3/2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา    งบเทศบาล   งบประมาณ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
      จำนวน  หมายเหตุ
                     โครงการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     1      20,170,000    
  แผนงาน รักษาความสงบภายใน        
1 โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)   20,170,000

 - งานเทศกิจ
สำนักปลัดเทศบาล

 - แก้ไขปีงบประมาณ

 

รวมทั้งสิ้น 1 20,170,000