Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

TraffyFoudue 01

ท่านสามารถ CLICK เลือกเฉพาะโครงการที่ท่านประสงค์จะแสดงความคิดเห็นฯ ตามรายชื่อโครงการด้านล่างนี้

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ
1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเขื่อนธานี

1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ช่วงบ้านเลขที่ 546 ถึงหมู่บ้านบัวทอง)

2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีณรงค์ 2. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร
    (ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ห้วยม่วง)
3. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพโลชัย 3. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยข้างตลาดสดเทศบาล 5
4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนหม่อมเจียงคำ 4. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 11
5. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพิชิตรังสรรค์ 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุบล-ตระการ 13 (แยก 1)
6. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสรรพสิทธิ์ 6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 5 (ด้านติดกำแพงรั้วเรือนจำ)
7. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุริยาตร์ 7. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 2 (ข้างบ้านเลขที่ 28)
8. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขาสงเคราะห์ 8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 43)
9. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 40 9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยชยางกูร 19 (ข้างบ้านเลขที่ 5/2)
10. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 42 10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยชยางกูร 34 (ข้างบ้านเลขที่ 66)
11. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 21 11. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 2
12. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุปลีสาน (ถนนเทพโยธี-ถนนสมเด็จ) 12. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 38
13. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพรหมราช 13. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 4
14. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพรหมเทพ 14. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ข้างหนองนาควาย
15. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนชวาลานอก 15. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 2.2
16. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยบูรพาใน 1 16. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ข้างหนองนาควาย
17. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุบลกิจ 17. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนธรรมวิถี (ข้างบ้านเลขที่ 47)
18. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนนครบาล 18. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 38)
19. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชบุตร 19. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 568)
20. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนหลวง 20. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 5 (ข้างบ้านเลขที่ 25/6)
21. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุนทรวิมล 21. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ ข้างวัดพลแพน
22. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนบูรพานอก 22. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร)
23. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนยุทธภัณฑ์  
24. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพลแพน  
25. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนจงกลนิธารณ์  
26. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนชวาลาใน  
27. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขาอุปถัมภ์  
28. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนธรรมวิถี  
29. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุรศักดิ์  
30. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชวงศ์  
31. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีทอง  
32. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนแจ้งสนิท  

         ไหว้พระ 9 วัด

 

 

p1

 

วัดศรีอุบลรัตนาราม

 Capture8

วัดสุปัฎนารามวรวิหาร

p3 

วัดพระธาตุหนองบัว

p4 

 วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)

 p5

วัดทุ่งศรีเมือง

 

วัดเลียบ  

วัดหลวง วัดมหาวนาราม
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

แก้ไขโครงการ ครั้งที่ 2/2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 28 154,621,130
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร  30,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
(ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี สถาบัน กศน. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ห้วยม่วง)
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - สี่แยกดงอู่ผึ้ง)  30,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
3 โครงการปรับปรุงลำราง คสล.สำรางนาควาย(ช่วงหลัง รพ.ราชเวช - ถนนเลี่ยงเมือง)  19,537,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรค์ (ช่วงอุปราช - ถนนพนม) 511,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) 7,465,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
6 โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,570,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
7 โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,569,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำชุมชนวังสว่าง 7,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยแจ้งสนิท 1 (ช่วงซอยสรรพสิทธิ์14 - ทางเข้าประมงฯ) 860,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
10 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณชุมชนริมแม่น้ำมูล 10,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
11 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำภายในเขต เทศบาลนครอุบลราชธานี 1,500,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
12 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 2 (ข้างบ้านเลขที่ 546 - ซอยชยางกูร 10) 900,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
13 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) 450,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
14 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดกับถนนพลแพน 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
15 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพิชิตรังสิทธิ์ตัดกับถนนพลแพน 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
16 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนพลแพน 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
17 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนเทพโยธี 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
18 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนเทพโยธี  2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
19 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนหลวง 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
20 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนหลวง 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
21 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ ตัดกับถนนนครบาล 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
22 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ ตัดกับถนนนครบาล 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
23 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนผาแดง 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
24 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนสมเด็จตัดกับถนนสุริยาตร์ 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
25 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนราชบุตรตัดกับถนนเขื่อนธานี 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
26 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนพนม  2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
27 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพโลชัยตัดกับถนนจงกลนิธารณ์ 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเชื่อมซอยพโลชัย 5 ชุมชนวังสว่าง 4,248,130  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 10,000,000
แผนงาน เคหะและชุมชน
29 โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 10,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
           
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 615,848,000
แผนงาน เคหะและชุมชน
30 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 10,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
31 โครงการปรับปรุงลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) 50,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
32 โครงการปรับปรุงหนองน้ำสาธารณะบุ่งกาแซว 3,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งถนนเลียบแม่น้ำมูล 550,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
34 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,848,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
         
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 11 42,150,000
แผนงาน การศึกษา
35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่ม อาคารเรียน 1, 2, 3, 4, 5, 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 150,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
36 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 30,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
37 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
38 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 150,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
39 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 100,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
40 โครงการจัดทำห้องเรียนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 100,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
41 โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียนมัธยม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 400,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
42 โครงการปรับปรุงต่อเติมโครงเหล็กและเหล็กตาข่ายที่ระเบียงอาคาร โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 250,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
43 โครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 5,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
44 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมพร้อมสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 4,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
45 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 45 822,619,130

 

ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

799067
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1278
1098
3325
787818
31857
30523
799067

Your IP: 54.208.73.179
2021-01-26 20:52