Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

เพิ่มเติมโครงการครั้งที่ 2  /2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)    ปี  พ.ศ . 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 14 9,177,000
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาสงเคราะห์ (ซอยลาบบุญประเสริฐ) 1 464,000 - สำนักการช่าง
2

โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเขื่อนธานี

(ช่วงถนนหลวง - ถนนราชวงศ์)

1 474,000 - สำนักการช่าง
3

โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 4.7

(ข้างบ้านเลขที่ 12 )

1 607,000 - สำนักการช่าง
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 9 1 2,220,000 - สำนักการช่าง
5

โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์

(ข้างบ้านเลขที่ 74/2)

1 219,000 - สำนักการช่าง
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยบูรพาใน 6 1 412,000 - สำนักการช่าง
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) 1 170,000 - สำนักการช่าง
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยอุปลีสาน 6 1 76,000 - สำนักการช่าง
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชยางกูร 10.2 (ข้างบ้านเลขที่ 36)  1 198,000 - สำนักการช่าง
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชยางกูร 42 1 608,000 - สำนักการช่าง
11

โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 ถนนสุขาสงเคราะห์

1 496,000 - สำนักการช่าง
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแจ้งสนิท 3   1 1,870,000 - สำนักการช่าง
13

โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชลประทาน-ท่าบ่อ (ข้างบ้านเลขที่ 89/4)

1 363,000 - สำนักการช่าง
14 โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำและลอกผักตบชวาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 1,000,000 - สำนักการช่าง
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 7,820,000
แผนงาน การศึกษา
15 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 1,250,000 - งานโรงเรียน *งบอุดหนุน
16

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 2,000,000 - งานโรงเรียน *งบอุดหนุน
17 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 250,000 - งานโรงเรียน *งบอุดหนุน
18

โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1 500,000 - งานโรงเรียน *งบอุดหนุน
19 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 1 200,000 - งานโรงเรียน *งบอุดหนุน
20

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

1 2,700,000 - งานโรงเรียน *งบอุดหนุน
21

โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิวให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

1 800,000 - งานโรงเรียน
22

โครงการจัดหาครูสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล -พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

1 100,000 - ร.ร.ท.4
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
23 โครงการส่งเสริมการขายสินค้าตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน) 1 20,000 - งานประเพณีฯ
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 4,190,380
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
24 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล  1 64,800 - สำนักปลัดเทศบาล
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
25 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง 1 3,000,000 - ฝ่ายป้องกันฯ
26 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 640,000 - ฝ่ายป้องกันฯ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
27 ครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม 1 318,980 - กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน การศึกษา
28 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา  1 166,600 - สำนักการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 28 21,187,380
 สรุป  จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561-2564) รวม 28 โครงการ งบประมาณ  21,187,380  บาท
          ปี 2561
         แบ่งเป็น         งบเทศบาล      22    โครงการ     งบประมาณ        14,287,380  บาท
         แบ่งเป็น         งบอุดหนุน        6    โครงการ     งบประมาณ          6,900,000  บาท

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

917330
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1158
4294
7856
897667
23270
53245
917330

Your IP: 3.231.230.175
2021-04-14 20:35