Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี

แก้ไขครั้งที่ 1/2562

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน
   งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 33 76,386,600
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนพรหมราช 1,500,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำถนนโดยรอบตลาดหนองบัว 5,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำถนนซอยเชื่อมถนนเทพโยธี -
1,500,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
ถนนพลแพน      
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12.3 3,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4(บ้านดู่) 5,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยธรรมวิถี 4  (ช่วงถนนธรรมวิถี -ลำรางนาควาย) 2,900,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกศรีณรงค์ (ข้างบ้าน 508,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
เลขที่ 74/2) 
8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2  (ข้างบ้านเลขที่ 36) 198,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ  ซอยศรีแสงทอง 6 (ข้างบ้าน 380,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
เลขที่ 26)
10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล -ตระการ 2.3 389,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
11 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ  ซอยข้างซอยบูรพาใน 2 124,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
12 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธ์ 14 (ข้างบ้าน 118,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
เลขที่ 17) 
13 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5  180,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
(ข้างบ้านเลขที่ 23)
14 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล- ตระการ 14  250,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
(ข้างบ้านเลขที่ 5)
15 โครงการปรับปรุงถนนคสล.และระบบระบายน้ำซอยเทพโยธี 6(ข้างบ้านเลขที่ 3)  500,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์  100,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
(ข้างบ้านเลขที่ 619) 
17 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเขื่อนธานี 1 1,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 1,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
(ข้างบ้านเลขที่ 97) 
19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1 4,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
20 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัสต์คอนกรีต ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ 12,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
21 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเลี่ยงเมือง 7 6,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
22 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ  ถนนสุขาอุปถัมภ์ -ห้วยม่วง 5,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 18 4,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
24 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ชุมชนวังสว่าง 7,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข้าง 166,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
บ้านเลขที่ 326)
26 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนอุปลีสาน (ช่วงซอยแยก 3,784,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
ซอยอุปลีสาน 10 - ซอยราชธานี 1)
27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนเทพโยธี ซอยบุญลี 548,600  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
(ข้างบ้านเลขที่ 170/1)
28 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพนม) 511,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
29 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) 7,465,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์  275,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
(ข้างบ้านเลขที่ 56/3)
31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และฟุตบาททางเท้า ซอยชยางกูร 42 (ช่วงหน้า 1,540,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี) .
32 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 24) 150,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) 300,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น 33 76,386,600

ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

579431
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3
585
2136
570841
1179
31087
579431

Your IP: 34.232.62.209
2020-06-03 00:07