Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ พนางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดบ้านนาควาย ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป เพื่อให้ประชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความปลอดภัยจากโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค หรือแพร่ระบาดมาสู่คนได้ รวมทั้งช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/นพ ,ชาญชัย ,เตชิต