Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดสด ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดบริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ให้เป็นตลาดสดสะอาด น่าซื้อ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย ,พลอยฐิชาภรณ์ /ภาพ

1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมงานรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคุณความดีของสื่อมวลชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมและเผยแพร่ข่าวสารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ในโอกาสที่ท่านดร.ธนกร ไชยกุล อดีตผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ขอบคุณและอำลาไปรับตำแหน่งใหม่ที่วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา และ
ร่วมต้อนรับผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
คนใหม่ ท่านธวัชชัย พันธ์นิกุล

2

3

 

4

 

5

6

7

 

 

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ข่าว ผอ.สมลักษณ์

S 36372485

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยม พบปะ กับผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดในเขตการดูแลของงานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครอุบลฯ พร้อมด้วย อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คอยให้คำแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการดำรงชีพต่อไป

S 36372488

S 36372489

S 36372491

S 36372492

S 36372493

S 36372495

S 36372497

S 36372501

S 36372503

S 36372509

S 36372511

S 36372517

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05

1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ลานจอดรถทางลงสะพานไม้เกาะหาดวัดใต้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายนิมิต สิทธิไตรย์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาอุบลราชธานี , พ.ต.อ. สามารถ แก้วเนตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ,รอ.สุวิจักษณ์ เพ็ขรภา ผบ.ร้อย สห. มทบ 22, นายเชษฐา ไชยสัตย์ กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และนางอุไรวรรณ ภูมิชัยสุวรรณ ตัวแทนจากเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย กช. อสม. ประชาชน ในเขตพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้และชุมชนโดยรอบ และหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้และชุมชนโดยรอบให้ภาคีเครือข่ายได้รับฟัง พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการของชุมชน ทั้งที่เป็นปัญหาที่ประชาชนมีความห่วงใยและต้องการให้เทศบาลหาแนวทางการแก้ไข และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้และชุมชนโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีได้สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ จากการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้และชุมชนโดยรอบ ดังนี้ ประชาชนเห็นควรให้มีการรักษาความสะอาดและจัดการด้านขยะในพื้นที่ชุมชน ปรับปรุงพื้นถนน ทางเข้า-ลง หาดวัดใต้ให้มีความสะดวก ปลอดภัย หามาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนตลอด 24 ชม. หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ส่วนการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้ ต้องการให้เทศบาลฯ หาวิธีป้องกันตลิ่งพังในช่วงน้ำหลาก มีศูนย์โอท็อปชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและปลอดภัยอย่างยั่งยืน มีการทำช่องทางเผยแพร่ สื่อสาร เช่นเว็บไซต์ Facepageประชาสัมพันธ์เกาะหาดวัดใต้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ การพัฒนาอยากให้อยู่บนพื้นฐานการศึกษา วิเคราะห์ และร่วมมือกับประชาชน สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ภาพ : ชาญชัย สวัสดี
#pr05

DSC 2150

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ และตัวแทน อสม.ออกเยี่ยมถามไถ่ แนะนำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และมารดาหลังคลอดบุตรในพื้นที่รับผิดชอบ

DSC 2159

DSC 2162

DSC 2172

DSC 2177

DSC 2179

Pr.04 ขนิษฐวดั

เตชิต /ภาพ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...