Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 มิถุุนายน 2561 นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ตัวแทนองค์กร ขึ้นรับมอบโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 26 ณ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

2

3

Cr.คุณ Yodkwan 
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล


ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 26 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ชมรมผู้สูงอายุก้านเหลือง 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดความรักสามัคคี สุขภาพดีในการออกกำลังกาย ซึ่งมีผู้สูงอายุและประชาชนให้ความร่วมมือด้วยดีจำนวนมาก..

2

3

4

Cr.ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

S 97894431

วันที่ 26 มิถุนายน 2561เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ พบปะและร่วมกิจกรรมฟ้อนรำร่วมกับผู้เข้าอบรมใน “โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยวิธีการฟ้อนรำและยืดเหยียดกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ” ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดบูรพา เพื่อดำเนินกิจกรรมและส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุในชุมชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยมี ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ อัตตไพบูล เป็นวิทยากรนำฟ้อนรำในวันนี้

S 97894432

S 97894435

S 97894436

S 97894437

S 97894438

S 97894439

S 97894440

S 97894441

S 97894442

S 97894445

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง และได้ปลูกบัวโดยรอบคลองเมื่องช่วงต้นปีผ่านมา ทีมงานรักษาความสะอาด ได้เข้าไปดูแล และตักขยะ รอบคลอง อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามองอยู่เสมอ ตลอดจนเพื่อเตรียมพร้อมด้านสถานที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ใกล้จะมาถึงนี้????

2

3

4

5

7

8

9

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/คุณบัวเรียน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...