Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี , นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานายกฯ , นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และชาวถนนคนเดิน เทศบาลนครอุบลฯ ร่วมมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรณรงค์ในการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัยด้วยการสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุและลดการเกิดความสูญเสีย

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ : คุณ ต้อม สำนักการศึกษา
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 5440

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานถนนเด็กเดิน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ตอน "สืบสานดนตรีไทยลูกทุ่ง" ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ และเป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

IMG 5441

IMG 5442

IMG 5443

IMG 5446

IMG 5448

IMG 5449

IMG 5450

IMG 5451

IMG 5452

IMG 5453

IMG 5458

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 MG 8465

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี

  MG 8468

  MG 8469

  MG 8470

  MG 8471

  MG 8474

  MG 8477

 MG 8482

 MG 8488

 MG 8490

 MG 8491

 MG 8500

 MG 8509

 MG 8514

 MG 8516

 MG 8519

 MG 8520

Pr.04 ขนิษฐวดี

ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น

2

3

4

5

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 5407

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อคัดกรองความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ( ADL) ในผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้ตามเกณฑ์กำหนด ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG 5408

IMG 5415

IMG 5423

IMG 5426

IMG 5427

IMG 5431

IMG 5434

IMG 5435

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : สุธีลาพร ริพล 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...