Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 253 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณถนนราชธานี เพื่อให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาและประชาชนสามารถกลับมาใช้ทางเท้าได้ตามเดิมและปลอดภัยยิ่งขึ้น

2

3

Cr.ภาพ : คุณศยามกมล
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล3(ตลาดใหญ่)...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานใน “พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในครั้งนี้
ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ข้อ 22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตเทศบาล ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ทั่วถึงและครอบคลุม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Cr.ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาลนครอุบลฯ วางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูเกียรติแก่ทหารกล้า ผู้เสียสละ ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ณ มณฑลทหารบก 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารและพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมสุขาภิบาล ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

14

Pr.04 ขนิษฐวดี
จันทนิภา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งสนใจศึกษาในด้านการบำบัดน้ำเสีย โดยมี นายศุภณัฐน์ หนูแก้ว ตำแหน่ง วิศวกร 5 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในวันนี้ ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธาน

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ : อิศร หิรัญธนกุล
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ