Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ชุมชนก้านเหลือง 2 เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม เรื่องที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค โดยเบื้องต้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำตู้สุขาชั่วคราว ติดตั้งให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ที่ทำการตลาดใหญ่ โทร. 045-241442
2
 
3
 
4
 
5
 
Cr.ภาพ.ชาญยุทธ
Pr. กิตติยา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น. #หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)​ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี เข้าดำเนินการล้างตลาดเพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉีดพ่นยากำจัดแมลงและพาหะนำโรค วางกับดักหนู ณ ตลาดสดเทศบาล 2 และ ตลาดสดเทศบาล 3 เพื่อให้เป็นตลาดสดปลอดโรค ปลอดภัย
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
Cr.ภาพ หน.รัชนี อุทธสิงห์
Pr. ณัทนิษฐ์ หินนาค
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ 10 เหลี่ยม ศาลาพักผ่อน 6 เหลี่ยม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อม สีเขียวให้ชุมชน เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย
สำหรับการดำเนินการปรับปรุงในขณะนี้ คืบหน้าไปแล้วกว่า 40 % และมีกำหนดการแล้วเสร็จ ประมาณเดือนมิถุนายน 2564
Cr.ภาพ คุณศิวพล นามเมืองรักษ์
Pr.วัชราภรณ์ บุญชิต
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกับงานทันตกรรมเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตามแผนการดูแลรายบุคคล พร้อมตรวจสุขภาพช่องปาก สุขภาพทั่วไป และปฎิบัติตามแนวทางมาตรการของกรมอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 1,2 ชุมชนวัดสารพัฒนึก และชุมชนวัดปทุมมาลัย
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
Cr.คุณเสมอแข
Pr.จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการฝึกทบทวนประจำปี การฝึกในครั้งนี้ถือเป็นการรวมเจ้าหน้าที่จากทุกสถานีดับเพลิงมาฝึกพร้อมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อม สามารถเข้าเผชิญเหตุได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งร่างกาย วินัย จิตใจ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
Cr.ข่าว/สำนักปลัดเทศบาล
Cr.ภาพ/เอ็ดดี้
Pr.จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories