Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ พ.ต.อ สามารถ แก้วเนตร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมเเสดงศิลปะ วัฒนธรรม เเละภูมิปัญญาแห่งอุบลราชธานี " มูน มัง เมือง" เพื่อสร้างขวัญเเละกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวอุบลฯ โดยนำเอาประเพณีเเละวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดมาขับเคลื่อน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลฯ...
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
Pr:03 ศุจินทรา
Cr.ภาพ ชนุวิกย์
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้กระทำการขอทาน เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่ ณ ชุมชนวังสว่าง
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
Pr.07 จันทนิภา
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 25 กันยายน 2563เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขฯ ในการนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ แผนงาน / โครงการ ในประเภทที่ 4 จำนวน1โครงการ ได้เเก่ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
ภาพ/ข่าว Pr.09 อิศร หิรัญธนกุล
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 26 กันยายน 2563เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมเพื่อคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้กระทำการขอทานและรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลากลางบ้าน ชุมชนวังสว่าง3
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
21
 
22
 
23
 
24
 
 
ภาพ/ข่าว Pr.ชินวัตร มิ่งขวัญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 25 กันยายน 2563เวลา08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3สามัคคี วิทยาคาร
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
ข่าว/Cr.อิศร
ภาพ/Pr.ชินวัตร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ