Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) คณะอสม.ในพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง

2

3

4

5

6

Cr.ข้อมูล/ภาพ คุณกิตติยา , สิริยากร
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ โดยมีนายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

หลังจากนั้น นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล กล่าวและให้โอวาท พนักงานเทศบาลฯ ในการร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมในองค์กร ให้สะอาด เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น และนำพนักงานระดมทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครอุบลฯ และบริเวณโดยรอบ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,พลอยฐิชาภรณ์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ เป็นประธานเปิดงาน " โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน/วัด/สถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องหลักสุขาภิบาลอาหารเเละเพื่อให้ผู้บริโภคที่มารับบริการได้รับความปลอดภัยในการบริโภคเเละไม่เป็นโรคในระบบทางเดินอาหาร ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ตลาดใหญ่)

2

3

4

5

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ถนนชยางกูร บริเวณหน้าโรงพยาบาลราชเวช เพื่อติดตามการดำเนินการดูดโคลนดูดสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขัง พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้อย่างยังยืนต่อไป

2

3

4

Pr03. ข่าว: ศุจินทรา 
ภาพ: คุณบราวน์
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนประชาคมเมือง/หัวหน้าส่วนราชการ/ สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนการบริหารงานและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562 พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีพิจารณาจัดทำแผนงาน โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลและจัดหางบประมาณดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ