Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่1/2564 โดยมี นางวรรณสุข ชโลธรรังษี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครอุบลราชธานี และผู้แทนประชาคมเมือง เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2564 และพิจารณากลั่นกรองร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2564

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
Pr.กิตติยา/ข่าว.สยามกมล
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ มอบชุดผจญเพลิง 10 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบชุด PPE 500 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้า เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ ณ บริเวณหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
Pr.กิตติยา/ข่าว.สยามกมล
ภาพ.วิภารัตน์+ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

วันที่ 18 กรกฏาคมม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ตัดกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ริมฟุตบาท ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและตลาดโต้รุ่งราชบุตร เพื่อความสะอาด เพิ่มทัศนียภาพของบ้านเมืองเรา และรวมถึงเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายและความปลอดภัย

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
 
Pr.จันทนิภา
Cr.ภาพ/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ มอบนโยบายสรุปการปฎิบัติงานประจำเดือนของแต่ละสำนัก กอง/ฝ่าย ในหน่วยงานเทศบาล
พร้อมกันนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีตัอนรับพนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในห้วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วย

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

28

 

29

 

30

 

31

 

ข่าว.กิตติยา
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2564เวลา 06.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี และสาธุชนชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ถวายดอกบัว เป็นพุทธบูชา มุทิตาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบรางวัลให้กับผู้แต่งกายผ้ากาบบัว ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับคะแนนสูงสุดผ่านเพจ "หิ้วตะกร้า ใส่ผ้ากาบบัว ตักบาตรทุ่งศรีเมือง”
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
Pr. สยามกมล
ภาพ. ขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพค่ะ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories