Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้แต่ละชุมชน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มักจะมีต้นไม้ ใบหญ้ารกและบดบังทัศนียภาพ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งออกตัดแต่งกิ่งไม้ และถางหญ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ในแต่ละชุมชน
หากพบเห็นขยะตกค้าง หรือต้นไม้กิ่งไม้ที่บดบังทัศนียภาพ ตามตรอก ซอก ซอย โปรดแจ้งได้ที่ งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม???? 045-246060-3 ต่อ 193

2

3

4

5

6

7

8

9

10

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณปราการ

1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 แสดงความยินดีกับทีมเจ้าบ้านน้อยท่ีดีโรงเรียนเทศบาลบูรพา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 75,000 บาท จากการแข่งขันเจ้าบ้านน้อยที่ดี ระดับประเทศ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บางแสน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ร่วมประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2560 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่ง ททท.จัดทำโครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในวิถีชีวิต การรักษา หวงแหนวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะ ศักยภาพในการเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในพื้นที่ รวมถึงประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชุมชนในท้องถิ่นที่มีคุณค่า รวมตลอดถึงเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทำงานเป็นทีม นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สร้างความรัก ความภาคภูมิใจ หวงแหนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ทางการท่องเที่ยวททท.ได้จัดการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2560 โดยจัดให้มีการแข่งขันระดับภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ด้วยการให้โรงเรียนที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 83 โรงเรียน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งคลิปแนะนำการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาและคัดเลือกตัวแทนระดับภาคๆ จำนวน 2 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอันดับที่ 1 ของภาคอีสาน เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.ชลบุรีในครั้งนี้ หลังจากเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 ครั้ง และรับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ครั้ง

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ผอ.กรศิริ มิ่งไชย,ครูกชนิภา ดีพร้อม

Pr.04 ขนิษฐวดี

1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้างานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมและประเมินผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลระยะยาว ภาวะพึ่งพิง พื้นในที่งานส่งเสริมสุขภาพ

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr.พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ข้อมูล/ภาพ คุณไวท์

IMG 7535

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.10 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้มอบรางวัลกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 "เวสสุวรรณเกมส์" ระหว่างวันที่ 11-20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ซึ่งเด็กหญิงปนัดดา ไชยะระ , เด็กหญิงธัญยานุช แสนศักดาและเด็กหญิงณฤดี โกศัลวิตร ได้รับรางวัลประเภทกรีฑาและประเภทเทเบิลเทนนิส โดย #สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่สถาบันการศึกษาในสังกัดและจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ และได้ให้โอวาส เป็นขวัญกำลังใจที่จะส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียนได้มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมเพิ่มทักษะการกีฬาให้บรรลุถึงกลุ่มเป้าหมายในอนาคตต่อไป

IMG 7536

IMG 7537

IMG 7538

IMG 7539

IMG 7541

IMG 7542

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 

#pr05 สุธีลาพร

1

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลฯ ปั่นจักรยานรอบทุ่งศรีเมือง และเต้นแอโรบิคหน้าสำนักงานเทศบาลฯ ในการนี้เทศบาลนครอุบลฯ ขอเชิญผู้รักการออกกำลังกายร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานและเต้นแอโรบิคได้ทุกวันพุธ

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Pr.04 ขนิษฐวดี

เตชิน , พลอยฐิชาภรณ์ /ภาพ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...