Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมซักซ้อมพิธีสมโภชเฉลิมฉลองในพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำโจ้ก” เพื่อเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกในพิธีการ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ แหล่งน้ำโจ้ก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวส่วนราชการ ร่วมจัดเตรียมความพร้อมพิธีสมโภชเฉลิมฉลองในพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำโจ้ก” เพื่อเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกในพิธีการ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้ ณ แหล่งน้ำโจ้ก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา ข่าว
ชาญชัย ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สถานีกาชาดที่ 7 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเพพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี โดยมีนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลฯ เป็นประธานในพิธี 
หลังจากนั้น ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ที่่กำลังจะมาถึงนี้...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชัย,กิตติยา/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อพิจารณานโยบาย ทิศทาง การพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครอุบลฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

5

6

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ 
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมประชุมสรุปผลการออกตรวจหอพัก เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนของการขออนุญาตประกอบกิจการหอพัก การเปลี่ยนแปลง การต่อเติมหรือเพิ่มเติมหอพักและระเบียบหอพักให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ

2

3

4

5

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ข้อระเบียบกฎหมายที่จะนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Cr.ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ