Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 มีนาคม 2561 กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นใหม่ ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 ✳️เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จึงแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ดังนี้

- การออกบัตรในกรณีที่บัตรประชาชนหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ ฉบับละ 100 บาท จากเดิม จำนวน 20 บาท
- การออกใบแทน ใบรับ ฉบับละ 10 บาท
- การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ฉบับละ 10 บาท

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนราษฎร 045-246060-3 ต่อ 102

2

3

4

5

 

6

ข้อมูลโดย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี