Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 8250

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิย,ยั่งยืน

 MG 8272

 MG 8251

 MG 8256

 MG 8260

 MG 8261

 MG 8263

 MG 8265

 MG 8268

 MG 8279

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ