Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายชมรมผู้สูงอายุด้วยวิธีกายบริหารและการฟ้อนรำ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดพระธาตุหนองบัว

2

3

4

5

6

7

Cr.หัวหน้าไสว ดอกพุฒ

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ