Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 7488

วันที่ 8 สิงหาคม 2561เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ ▶️ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจเอดส์ รุ่นที่ 2 ???? โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ในการอบรมฯ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เรื่องการ ป้องกันเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และให้กลุ่มเสี่ยงตรวจเจาะเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ พร้อมให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาจากกลุ่มเยาวชน 
ในการนี้ได้รับสนับสนุนวิทยากร จากกลุ่มงานส่งเสริมฯ สสจ.อุบล ,เทศบาลเมืองวาริน, สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครอุบลฯ และ ศูนย์องค์รวมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 MG 7489

 MG 7502

 MG 7504

 MG 7506

 MG 7508

 MG 7509

 MG 7510

 MG 7513

 MG 7515

 MG 7518

 MG 7523

 MG 7537

 MG 7539

 MG 7548

 MG 7552

 MG 7558

 MG 7560

 MG 7565

 MG 7570

 MG 7571

 MG 7572

 MG 7574

 MG 7575

 MG 7576

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ