Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 และคณะกรรมการฯในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ