Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 และคณะกรรมการฯในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...