Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข และทีมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการและผู้มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสด ตลาดใหม่บ้านดู่ เพื่อดูแลใส่ใจสุขภาพให้ผู้ประกอบการ...

2

3

4

5

6

7

8

9

pr03: ภาพ ชาญชัย/ศุจินทรา

ข่าว/ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ