Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ศึกษานิเทศน์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสมาประเมินและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการเรียนการสอนและการประกวดวิจัยทางการศึกษา ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

ทั้งนี้การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนผู้ทีมีความคิดสร้างสรรค์ผลิตอุปกรณ์ใหม่ๆ ขึ้นมาประกอบการสอนให้มากขึ้น

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ