Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานการประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนชุมชน ร่วมประชุมเพื่อปรึกษา หารือในการเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์”ฮางฮดสี่แผ่นดิน”ขึ้น ณ บริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี และบริเวณทุ่งศรีเมือง โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 12 เมษายน 2562 ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะมีขบวนแห่ฮางฮดสี่แผ่นดิน ซึ่งจะมีผู้แทนแต่ละประเทศ( ไทยลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เข้าร่วมขวบแห่ในครั้งนี้ และขบวนแห่ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่ออนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

19

20

21

22

23

24

25

Cr.ภาพ/ชาญชัย
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ