Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 มีนาคม เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิ์การสังคม ,นางสาวสมพิศ โพธิ์คำ หัวหน้าฝ่ายนิติการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจอาคารและตรวจสุขลักษณะของหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนของการขออนุญาตประกอบกิจการหอพัก การเปลี่ยนแปลง การต่อเติมหรือเพิ่มเติมหอพักและระเบียบหอพักให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ