Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนประชาคมเมือง/หัวหน้าส่วนราชการ/ สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนการบริหารงานและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562 พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีพิจารณาจัดทำแผนงาน โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลและจัดหางบประมาณดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ