Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการพัสดุ ของสำนักการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง พนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงระเบียบ กฎหมาย พรบ. หนังสือสั่งการ หรือมติครม.ที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารพัสดุ ตลอดจนได้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

Cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ