Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมี นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ 
สำหรับการอบรมญ มีนักเรียนระดับชั้น ม. 2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ จำนวน 150 คน ร่วมอบรมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pr.04 ขนิษฐวดี

ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ