Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ ท่าน้ำวัดหลวง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีพระสงฆ์-สามเณร จำนวน 99 รูป เมตตาออกรับบิณฑบาต
ในการนี้ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี และรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานีและสาธุชนชาวอุบลฯร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Pr.04 ขนิษฐวดี
ขนิษฐวดี ,ชาญชัย, เพชร /ภาพ
และขอบคุณเจ้าทุกภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ