Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 3 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีวาระการติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ในปี พ.ศ.2562 ซึ่งสภาเทศบาลฯได้มีการอนุมัติ จำนวน 8 ครั้ง รวม 202 โครงการ 14 รายการครุภัณฑ์ งบประมาณรวม 438,072,971 บาท โดยการประชุมดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร นำโดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ
#ผลจากการประชุม สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการในภาพรวม โดยเฉพาะ #หลายโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วและได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเห็นชอบให้มีคณะทำงาน เพื่อติดตาม ให้คำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดผลสำเร็จให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนต่อไป...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

24

26

27

28

29

30

Cr.ข่าว : หน.พิศาล ดีพร้อม

ภาพ : ชาญชัย สวัสดี
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ