Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 1 อสม.เขต 1 โดยมีนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ อสม. สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ตามบทบาทด้านสาธารณสุข ได้รับความรู้นวัตกรรมการจัดการสุขภาพตนเองบนพื้นฐานความรู้ชุมชนสู่วิถีพอเพียง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อสม. และมีวิทยากรจากสำนักงาานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย จันทนิภา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ