Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดีกับ พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีในโอกาสรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 และ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการประกาศเกียติคุณ ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการมาโดยตลอด...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,ชินวัตร,จันทนิภา/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ