Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ “โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี” ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการนำระบบสายไฟฟ้าและสายส่งการสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยระดับสูงต่อประชาชน และที่สำคัญ..เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน อีกทั้งรองรับ “งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา” ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติของจังหวัด ซึ่งโครงการดังกล่าว จะดำเนินการใน 2 เส้นทาง คือ

1) เส้นทางถนนอุปราช ช่วงวงเวียนน้ำพุ – ถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์)

2) เส้นทางรอบทุ่งศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อนธานี ถนนศรีณรงค์ – ถนนพโลรังฤทธิ์ ความยาวรวม 3.1 กิโลเมตร กรอบงบประมาณดำเนินการ

รวม 264,696,931.44 บาท

โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เทศบาลนครอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อแสดงความความตั้งใจในการที่จะบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
ในการนี้ เทศบาลฯ จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ คลิก...

http://www.cityub.go.th/…/index.php/2016-12-14-08-29-54/2305

2

Cr.Bannerและเนื้อข่าว : หน.พิศาล ดีพร้อม
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ