Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน TOT) เเละบริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)(CAT) เข้าร่วมประชุมหัวข้อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีดังกล่าว ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pr.04 ขนิษฐวดี
จันทนิภา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ