Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ร่วมต้อนรับนางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และนางกุญชราพร ภักดีกสิกร ผอ.ศูนย์บริการบริการคนพิการจังหวัดอุบลฯ พร้อมร่วมมอบถุงยังชีพและข้าวสารจากเทศบาลนครอุบลราชธานี และหม้อหุงข้าวจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับผู้พิการที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 85 ราย เพื่อเป็นการให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้พิการ ณ ห้องกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ทำการตลาดใหญ่

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pr.04 ขนิษฐวดี
อิศร,ชนุวิทก์ /ภาพ
ทิีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ