Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีและมีผู้แทนส่วนราชการ จิตอาสาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3

2

3

4

5

6

7

Pr.07 จันทนิภา ข่าว/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ