Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และทัศนศึกษาดูงาน รุ่นที่ 1 เขต 1
โดยมีทีมวิทยากรจากกลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แนะนำการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเกิดจากวิถีชีวิตปัจจุบัน เรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่ง อสม. เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pr.04 ขนิษฐวดี

อิศร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ