Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่บรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลนครอุบลราชธานี

 2

3 

4 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

16

17

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ