Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดและปิดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 (ต่อเนื่อง) โดยมี จ.ส.อ.เกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 (ต่อเนื่อง) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

โดยในการประชุมดังกล่าวมีการพิจารณาในเรื่องสำคัญ คือ

1. การพัฒนาพื้นที่ “ลานขวัญเมือง” หรือ พื้นที่ศาลากลางหลังเก่า ซึ่งสืบเนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยสำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานว่าอยู่ในขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ หลังจากนั้นจะดำเนินการเขียนแบบ ออกแบบ และประมาณการ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณต่อไป

2. แนวทางการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่งเทศบาลมีแนวความคิดในการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำมูล เพื่อพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คและให้เป็นจุดศูนย์รวมและบริการนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองอุบล โดยมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ทั้งระบบ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดให้มีสถานที่จอดรถ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 ห้องประชุม พัฒนาพื้นที่เมืองเก่า ฯลฯ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบให้นำผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาบูรณาการ

3. ติดตามแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ทราบความคืบหน้าและปัญหาหรืออุปสรรค ทั้งนี้เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด
นอกจากนี้ สมาชิกสภาเทศบาลได้มีการนำเสนอให้มีการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้ประชาชนให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Cr.ข่าว : หน.พิศาล
Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย ,ชินวัตร /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ