Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จ.ส.อ.เกริกชัย ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาตามญัตติที่ฝ่ายบริหารเทศบาลนำเสนอต่อสภา
โดยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

สำหรับผลการประชุมสภา จะนำมารายงานให้ทราบ ภายหลังจากการประชุมสภาเสร็จสิ้นต่อไป...

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,ชินวัตร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ