Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน ในพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 82 คน
โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ หอประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

"ครบรอบ ๘๕ ปี วันสถาปนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓"

Pr.07 จันทนิภา
Pr.08 ชนุวิกท์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ