Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ลานหน้าพระรูปกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ มูลค่า 14,780,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีนายแพทย์ มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมคณะผู้บริหารรับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังกล่าว เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี และมีประสิทธิภาพ โดยครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มหัวใจและฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องอุ่นเลือดและพลาสมาแบบไม่สัมผัสน้ำ (Blood and plasma warmer, Drycontact) จำนวน 1 เครื่อง
5. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพ ผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออก แบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก จำนวน 4 เครื่อง
6.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับ การฉีดยาชาเฉพาะที่ (Ultrasound for nerve block) จำนวน 2 เครื่อง
7. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดันและปริมาตรแบบเคลื่อนย้ายได้ (Transport Pressure and Volume Ventilator) จำนวน 1 เครื่อง
8.เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง
9. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

pr:03 ศุจินทรา
ขนิษฐวดี/ข่าว
Cr.ภาพ อิศร/ชาญชัย
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ