Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณกุดปลาขาว (ตลาดแสนสบาย) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรม"จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในการนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด #จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ พร้อมนำตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำความดี เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ชาญชัย/ภาพ
Pr.07 จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ