Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครู เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน สถานศึกษาเพื่อคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธาน

2

03

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pr.04 ขนิษฐวดี
อิศร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ