Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดการอบรมโครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 5,6 และ 7 สิงหาคม 2563 โดยมีบุคลากรจากสำนัก กอง ฝ่าย ที่มีความจำเป็นในการนำความรู้ที่เข้าร่วมอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยแบ่งจำนวนผู้เข้าอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นละกว่า 50 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดอบรม

การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซึ่งก่อนเข้าห้องอบรมในช่วงเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 โดยในยุคระวังการเผยแพร่และป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้จัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรคในการคัดกรองผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล3 (ตลาดใหญ่)

2

03

3

04

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 31

 

 32

 33

 34

 

 35

36 

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 47

 48

 49

 50

 51

 52 

Cr.ภาพ ชาญชัย สวัสดี
Pr 01ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการเผยแพร่วิชาการ