Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน การประชุมทบทวนยกร่างเทศบัญญัติ เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาทบทวนร่างเทศบัญญัติก่อนที่จะนำร่างเทศบัญญัติเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อลงนามและและจัดทำเทศบัญญัติเพื่อบังคับใช้ต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ภาพ /ข่าว Pr ชินวัตร มิ่งขวัญ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ