Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 25 กันยายน 2563เวลา08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3สามัคคี วิทยาคาร
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
ข่าว/Cr.อิศร
ภาพ/Pr.ชินวัตร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ